Wij gebruiken cookies

DON gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze cookieverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen

Algemene Voorwaarden Donaties

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:
Stichting DON, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Koningin Wilhelminaplein 12 A.08, postcode 1062 HK, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34250056, hierna verder te noemen: DON. Telefoon: +31(0)20 244 00 16. Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur. Email: info@stichtingdon.nl

Artikel 1. Definities (alfabetisch)
1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan DON geschonken geldbedrag, of goederen in natura.
1.2. Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan DON.
1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische machtiging, via de website van DON, een donatie doet aan DON, of zich aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur.
1.4. Statuten: DON heeft tot doel, het volledig genezen van diabetes type 1 door te investeren in fundamenteel en klinisch onderzoek uitgevoerd door gerenommeerde laboratoria wereldwijd. 
1.5. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van DON aan DON.
1.6. Ontvangende partij: De rechtspersoon DON die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan DON.
2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.
2.3. DON behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, DON
3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan DON.
3.2. DON is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke onderzoeken.
3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op DON nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van DON is bijgeschreven.
3.4. Aansprakelijkheid: DON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart DON voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan DON. 

Artikel 4. Rechten gevende partij
4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten en wetenschappelijke onderzoeken van DON.

Artikel 5. Plichten DON
5.1. DON verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
5.2. DON neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. DON aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens DON bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij
6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens
7.1. DON verwerkt de door de gevende partij aan DON verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
7.2. Deze persoonsgegevens worden door DON verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door DON geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.


Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. De disclaimer en het privacy statement die DON hanteert zijn onverkort van toepassing.
8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.